Segueix-nos

Termes i condicions

La formalització de la inscripció a l’Oxfam Intermón Trailwalker (“l’Esdeveniment”) exigeix que s’acceptin les normes i condicions següents:

Definicions:

 • Esdeveniment: L’Oxfam Intermón TRAILWALKER és una marxa a peu per equips de 100 quilòmetres per la muntanya en el temps màxim indicat i amb finalitats solidàries.
 • Organització: Oxfam Intermón és el promotor de l’Esdeveniment i compta amb la col·laboració de proveïdors externs en la seva organització tècnica.
 • Equip/s: Integrat/s per 6 persones, els 4 Participants i 2 persones de l’Equip de Suport. .
 • Participants: les 4 persones que recorreran els 100 quilòmetres per la muntanya els dies de l’Esdeveniment (denominats marxadors en el reglament esportiu).
 • Equip de Suport: Compost per 2 persones que s’encarregaran d’assistir l’Equip Participant durant la seva participació en l’Esdeveniment. Es desplaçaran amb un vehicle privat i tindran accés a alguns punts del recorregut.
 1. L’Esdeveniment està promogut per Oxfam Intermón, ONG fundada el 1956 que du a terme als països més pobres projectes de desenvolupament, acció humanitària, comerç just i campanyes de mobilització social i incidència. Oxfam Intermón, amb CIF G-58236803, és una ONG reconeguda oficialment per totes aquestes activitats, per a les quals rep la col•laboració de particulars, administracions públiques, institucions, entitats i empreses.
 2. L’objectiu de l’Esdeveniment és recaptar fons per a la realització de les tasques que Oxfam Intermón acompleix per combatre la pobresa i la injustícia al món. És condició indispensable per poder participar en l’Esdeveniment que cada Equip realitzi un donatiu de 200 € en el moment de la inscripció de l’Equip i aconsegueixi una recaptació mínima de 1.500 € en donatius per a Oxfam Intermón. La quantitat aportada, tant en la inscripció com en la recaptació de l’equip, és en concepte de donació irrevocable; per tant, totes les persones que realitzin una donació podran desgravar el 25 % de la seva aportació en la declaració de la renda (sense que pugui excedir el 10 % de la base liquidable de la persona contribuent). En cas d’aportacions d’empreses, la desgravació serà del 35 % (sense que pugui excedir el 10 % de la base imposable). L'Esdeveniment de Madrid ofereix una modalidad de 50km amb una recaptació mínima de 1.300 €.
 3. Tots els membres de l’Equip han de ser majors d’edat el dia de l’Esdeveniment.
 4. La formalització de la inscripció comporta l’acceptació d'aquests Termes i Condicions i la de les normes del reglament esportiu de l’Esdeveniment.
 5. La formalització de la inscripció comporta l’enviament periòdic d’informació sobre l’Esdeveniment a qui formi part dels Equips inscrits, que rebrà puntualment per correu electrònic un butlletí amb notícies sobre novetats de l’Esdeveniment i informació sobre la progressió de la recaptació de fons de l’Equip.
 6. Les activitats promogudes pels Equips per assolir la recaptació de fons mínima per participar en l’Esdeveniment es realitzaran en nom i sota l’única responsabilitat de les persones o organització que les emprenguin. En conseqüència, Oxfam Intermón no es fa responsable de cap perjudici, reclamació, dany o pèrdua com a resultat d’aquestes activitats.
 7. Les quantitats pagades en concepte de quota d’inscripció o qualsevol altra donació anterior per donar suport a la tasca d’ Oxfam Intermón no es comptabilitzaran per a l’objectiu mínim de recaptació de 1.500 € que ha de promoure cada Equip.
 8. Tant la quota d’inscripció per Equip, en concepte de donació, com les donacions promogudes pels Equips no són reemborsables ni transferibles. Per tant, les donacions que realitzin a favor d’Oxfam Intermón i que, al seu torn, contribueixin a la recaptació d’un Equip, són irrevocables i no estan condicionades al fet que l’Equip compleixi amb l’objectiu de recaptació mínima que garanteix la seva participació en l’Esdeveniment.
 9. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir les persones que hi participin. L’assegurança d’accidents és obligatòria per a tots els membres de l’Equip Participant que no tinguin la cobertura d’accidents específica de la targeta federativa de muntanya. Els Participants no federats quedaran coberts per una assegurança d’accidents concertada per l’Organització el cost de la qual serà abonat per cada persona de l’Equip Participant en el moment de registre i recollida d’acreditacions el mateix dia de l’Esdeveniment. Les persones assegurades tindran dret a les diverses prestacions assistencials recollides en el Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físiques i esportives en el medi natural, emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que comprèn serveis mèdics i sanitaris, així com diverses prestacions complementàries i que seran emparades exclusivament durant la celebració de l’Esdeveniment.
 10. Els Participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que puguin dificultar la seva participació en l’Esdeveniment, i exoneren l’Organització de qualsevol responsabilitat davant de problemes derivats del seu estat de salut.
 11. La ruta que apareix en el material de promoció pot ser objecte de variacions en cas que sigui necessari per garantir la seguretat dels Participants o per situacions de força major que requereixin que s’alteri el traçat, amb l’objectiu d’assegurar el bon desenvolupament de l’Esdeveniment.
 12. Oxfam Intermón es reserva el dret de cancel•lar, ajornar, suspendre o endarrerir l’Esdeveniment com a resposta als riscos d’incendis, inundacions, inestabilitat de la ruta o qualsevol altre motiu de força major o cas fortuït.
 13. L’Organització es reserva el dret a retirar un Equip o un Participant abans de l’Esdeveniment o durant el seu transcurs si no compleix amb les normes i condicions expressades en aquests termes i condicions, i en el reglament esportiu de l’Esdeveniment.
 14. El termini establert per assolir l’objectiu mínim de recaptació finalitza en el moment de recollir el dorsal. La quantitat mínima ha de constar al marcador web de l'Equip i no s'acceptaran donatius en efectiu.
 15. Les imatges i materials recollits per l’Organització durant l’Esdeveniment podran ser utilitzats per Oxfam Intermón i pels patrocinadors de l'Esdeveniment en materials promocionals futurs. Les persones que integren l’Equip accepten que Oxfam Intermón capti, reprodueixi i comuniqui, públicament i sense cap cost, la seva imatge personal durant l’Esdeveniment.

Reglament esportiu